levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeLevensloopsparen en de levensloopregeling

Top 10 van Levensloopspaarrekeningen.

Klik hier voor een overzicht van alle levenslooprekeningen

Top 10 Levensloop spaarrekeningen

BankLevensloopRenteOpmerking
MN Services 5,25 % Gegarandeerd rendement: het Subfonds Staal Mn Services biedt in 2008 een rendement van 5,25%.

SNS Regio Bank 4,30 %

OHRA 4,50 % Richt zich alleen op collectieve levensloop contracten.

AEGON 4,00 %

PGGM 4,00 %

SNS Bank 4,30 % Met de SNS Levenslooprekening ontvang je 4,3% rente over je spaargeld. Sluit je werkgever een collectief contract met ons, dan kan die rente zelfs oplopen tot 4,6%. De rente hangt af van het aantal werknemers:

Delta Lloyd 4,30 % Zowel voor collectief als individueel afgesloten rekeningen

ASN Bank 4,00 % Dit is de levenslooprente voor particuliere (individuele) deelnemers. Deze levenslooprente kan in 2006 wel omhoog, maar niet omlaag. Na 2006 wordt de levenslooprente variabel. Bij collectieve contracten via de werkgever geldt een toeslag op het tarief van 4,00%. Deze toeslag is afhankelijk van het aantal deelnemers per contract

Rabobank 4,00 % Als u lid bent van de Rabobank krijgt u 4,3% rente op uw levenslooprekening.

Indien de werkgever een collectief contract heeft afgesloten bij de Rabobank ontvangt de werknemer 4,5% op een Rabobank Levenloop rekening

Friesland Bank 4,00 % Met Collectief 4,3%

ga naar : Vergelijk Spaarloon en Levensloopregeling

We hebben de verschillende levensloopspaarekeningen voor u op een rijtje gezet. Kies zelf de spaarrekening met de hoogste spaarrente.

Vanaf 1 januari 2006 kunnen alle werknemers deelnemen aan de levensloop, waarmee zij geld kunnen sparen voor een periode van onbetaald verlof. Met de levensloopregeling / levensloopsparen stelt het kabinet meer mensen in staat werk en privé beter te combineren.

 • Met de levensloopregeling kunnen werknemers levensloopsparen voor periodes van onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken.
 • Er kan maximaal 210 procent van het loon worde gespaard. Dit staat gelijk aan 2,1 jaar levensloopverlof tegen het volledige inkomen of 3 jaar tegen 70 procent van het laatste inkomen. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen extra snel levensloopsparen.
 • Na opname van het verlof, mag het tegoed weer volledig worden aangevuld.
 • Over de inleg in de levensloopregeling hoeft geen belasting te worden betaald. Dit gebeurt pas als het tegoed wordt opgenomen.
 • Er zijn wel premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd. Hierdoor heeft levensloopsparen via de levensloopregeling geen gevolgen voor de hoogte en duur van een eventuele WW- of WAO-uitkering.
 • Werknemers krijgen een extra belastingkorting van maximaal 183 euro per gespaard jaar bij opname van het tegoed.
 • Werkgevers kunnen meebetalen aan de levensloopregeling van hun werknemers. De Belastingdienst keurt dit alleen goed als de werkgever geen voorwaarden stelt aan het moment van opname van verlof en de werkgeversbijdrage ook wordt betaald aan werknemers die niet meedoen aan een levensloopregeling.
 • Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over een collectief contract voor een levensloopproduct met een bank, verzekeraar of dochteronderneming van een pensioenfonds. Deelname aan dit collectieve contract is niet verplicht.
 • Werknemers moeten jaarlijks kiezen of ze gebruikmaken van de levensloopregeling of de spaarloonregeling.
 • Werknemers die het levenslooptegoed gebruiken om ouderschapsverlof te financieren, krijgen een belastingvoordeel. Deze regeling loopt tot 2010.

Waarom?
 • Door de levensloopregeling kunnen mensen gedurende hun loopbaan periodes van onbetaald verlof financieren, bijvoorbeeld voor zorg, studie of ‘time out’.
 • Tegelijkertijd biedt de levensloopregeling werknemers de mogelijkheid zelf te levensloopsparen om eerder te stoppen met werken.
 • De levensloopregeling komt tegemoet aan de wens van veel mensen om hun werk te combineren met andere activiteiten. Daardoor zal het voor meer mensen mogelijk zijn om actief te blijven of te worden op de arbeidsmarkt.
 • Het kabinet wil niet langer via de belastingen meebetalen aan collectieve regelingen om eerder te stoppen met werken, zoals VUT en prepensioen. Wel vindt het kabinet het belangrijk dat werknemers daarvoor op individuele basis kunnen levensloopsparen.

Meer informatie

Werknemers

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
donderdag 28 januari 2021